Champion-Team & Second-team of High-School Tournament
    Champion       The Second    
Year   High-School Prefecture     High-School Prefecture  
1979 1 Fuji Shizuoka (1)   Mikuni Fukui (1)
1980 2 Fuji Shizuoka (2)   Shimonoseki-Minami Yamaguchi (1)
1981 3 Fuji Shizuoka (3)   Mikuni Fukui (2)
1982 4 Fuji Shizuoka (4)   Miyagi-Gakuin Miyagi (1)
1983 5 Fuji Shizuoka (5)   Ikeshima Osaka (1)
1984 6 Fuji Shizuoka (6)   Miyagi-Gakuin Miyagi (2)
1985 7 Fuji Shizuoka (7)   Nishi Tokyo (1)
1986 8 Fuji Shizuoka (8)   Nagaizumi Shizuoka (1)
1987 9 Fuji Shizuoka (9)   Nagaizumi Shizuoka (2)
1988 10 Fuji Shizuoka (10)   Kumamoto-Nishi Kumamoto (1)
1989 11 Nagaizumi Shizuoka (1)   Fuji Shizuoka (1)
1990 12 Chikushi-Jogakuen Fukuoka (1)   Miyagi-Gakuin Miyagi (3)
1991 13 Nagaizumi Shizuoka (2)   Mikuni Fukui (3)
1992 14 Ooigawa Shizuoka (1)   Nagaizumi Shizuoka (3)
1993 15 Ooigawa Shizuoka (2)   Nagaizumi Shizuoka (4)
1994 16 Masuda Shimane (1)   Nagaizumi Shizuoka (5)
1995 17 Ooigawa Shizuoka (3)   Masuda Shimane (1)
1996 18 Fuji Shizuoka (11)   Ooigawa Shizuoka (1)
1997 19 Nagaizumi Shizuoka (3)   Masuda Shimane (2)
1998 20 Nagaizumi Shizuoka (4)   Fuji Shizuoka (2)
1999 21 Shizuoka-Futaba Shizuoka (1)   Nagaizumi Shizuoka (6)
2000 22 Shizuoka-Futaba Shizuoka (2)   Gyosei Tokyo (1)
2001 23 Shizuoka-Futaba Shizuoka (3)   Nagaizumi Shizuoka (7)
2002 24 Hamamatsu-Kita Shizuoka (1)   Gyosei Tokyo (2)
2003 25 Shizuoka-Futaba Shizuoka (4)   Hamamatsu-Kita Shizuoka (1)
2004 26 Gyosei Tokyo (1)   Shizuoka-Futaba Shizuoka (1)
2005 27 Gyosei Tokyo (2)   Chikushi-Jogakuen Fukuoka (1)
2006 28 Nakatsu-Minami Ooita (1)   Gyosei Tokyo (3)
2007 29 Fuji Shizuoka (12)   Shizuoka-Higashi Shizuoka (1)
2008 30 Gyosei Tokyo (3)   Fuji Shizuoka (3)
2009 31 Gyosei Tokyo (4)   Kamoto Kumamoto (1)
2010 32 Gyosei Tokyo (5)   Fuji Shizuoka (4)
2011 33 Gyosei Tokyo (6)   Shizuoka-Higashi Shizuoka (2)
2012 34 Gyosei Tokyo (7)   Tsurumaru Kagoshima (1)
2013 35 Gyosei Tokyo (8)   Utsunomiya Tochigi (1)
2014 36 Gyosei Tokyo (9)   Nakatsu-Minami Ooita (1)
2015 37 Gyosei Tokyo (10)    Hamamatsu-Kita Shizuoka (2)
2016 38 Gyosei Tokyo (11)    Nakatsu-Minami Ooita (2)
2017 39 Asaka-Reimei Fukushima (1)    Hakuou Tokyo (1)
2018 40 Urawa-Akenohoshi-Joshi Saitama (1)    Zeze Shiga (1)
2019 41 Gyosei Tokyo (12)    Chikushi-Jogakuen Fukuoka (2)
2020 42 Called off all games (COVID-19) (--)     ---   ---  (--)
2021 43 Gyosei Tokyo (13)    Urawa-Akenohoshi-Joshi Saitama (1)
2022 44 Shibuya-Makuhari Chiba (1)    Gyosei Tokyo (4)
2023 45 Kanto-Dai-Ichi Tokyo (1)    Yokohama-Hiranuma Kanagawa (1)
2024 46     ( )        ( )
2025 47     ( )        ( )


Hitoshi Takano
Japanese
Index for Data of Competitive "Karuta"
Go to "Keio Karuta Kai"
Back to "INDEX"
E-Mail: nagaraushi(at)gmail.com