.2/APR/2005 (SAT)  
- Round 1 -
(Figure of first form)

"A" :  TAKANO 5-Dan                                         "B" :  EBISUI 3-Dan

A-Hidari-Gedan A-Hidari-Chudan A-Hidari-Johdan   B-Migi-Johdan B-Migi-Chudan B-Migi-Gedan
 Awaji        Kaku  Watanohara'ya  Naniwaga
 Wasure        Ogu  Kimigatame'ha  Naniwa'e
 Mikano        Arima  Hanano  Michi
 Tare          Ya'e  Tsuku
 Uka    Amano      Oo'e  Tsuki
 Yu'u    Chigiri'o      Nageke  Ura
           Nageki  Mu
     Taka        
     Nagara        
     Yura        
 Ho    Aware        Oto
 Ini    Wasura        Shino
 Momo  Yo'o  Mise        Shira
 Miyo  Hanasa          Kiri
 Mikaki  Harusu  Ai      Kaze'o  Wabi
 Asaborake'u  Ohke        Asaji  Nanishi
A-Migi-Gedan A-Migi-Chudan A-Migi-Johdan   B-Hidari-Johdan B-Hidari-Chudan B-Hidari-Gedan


JAPANESE2/APR/2005 (SAT)  
- Round 2 -
(Figure of first form)

"A" :  TAKANO 5-Dan                                         "B" :  EBISUI 3-Dan

A-Hidari-Gedan A-Hidari-Chudan A-Hidari-Johdan   B-Migi-Johdan B-Migi-Chudan B-Migi-Gedan
 Aware  Kazeso     Wasure  Kimigatame'ha  Asaborake'a 
 Waga'i       Wasura  Yononakayo  Naniwaga 
 Nagaka       Ogu  Chigiri'o  Michi 
 Hitomo         Hanasa  Araza 
 Tare    Arima     Oo'e  Tsuku 
 Yu'u    Oku     Ini  Mu 
 Fu            
     Taka        
     Arashi        
             
     Kore        
     Omo       Oto 
 Se  Kasa  Kono     Yo'o  Yura 
 Miyo  Hanano  Tama     Yamaza  Akika 
 Moro  Harusu       Nagara  Mikaki 
 Akino  Kokoroni  Yononakawa   Ashi  Asaji  Mikano 
A-Migi-Gedan A-Migi-Chudan A-Migi-Johdan   B-Hidari-Johdan B-Hidari-Chudan B-Hidari-Gedan


JAPANESE
A Table for Analysis

 
 
Hitoshi
Takano
5-Dan
 
Nozomu
Ebisui
3-Dan
 
 
 
 
 
 
Gain
Gain
 
 
Gain
Gain
 
 
Amount
 
 
 
Winner
Jijin
Tekijin
Otetsuki
Remains
Jijin
Tekijin
Otetsuki
Remains
Time
Reciter
Judgement
Round-1
TAKANO
7
17
0
0
8
12
1
6
0h 42m
Dohi
Mori
Round-2
TAKANO
14
11
1
0
11
13
1
1
0h 58m
Mori
-
Round-3
 
-
-
-
-
-
-
-
-
-h --m
-
-
Amount
 
21
28
1
0
19X
25
2
7
1h 40m
 
 
Average
 
10.5
14
0.5
0
9.5
12.5
1
3.5
0h 50m
 
 


JAPANESE
** Go to Champions of "Keio Syokuin Meijin-sen" **


***** Go to "Top Page" *****