.17/SEP/2005 (SAT)  
- Round 1 -
(Figure of first form)

"A" :  TAKANO 5-Dan                                         "B" :  EBISUI 3-Dan

A-Hidari-Gedan A-Hidari-Chudan A-Hidari-Johdan   B-Migi-Johdan B-Migi-Chudan B-Migi-Gedan
 Wagaso       Wasura  Nageki  Chiha 
 Mikano  Hanasa     Taki  Hisa  Araza 
 Kaze'o       Ogu    Ashi 
 Hitomo  Michi     Oku    Ini 
 Yu'u       Arima    Ura 
 Tsuki    Imawa   Amatsu    Mu 
             
     Taka        
     Naniwaga        
     Nagara        
     Arashi       Kimigatame'ha 
     Mise     Yo'o  Kore 
   Yomo  Konu     Yamaga  Yura 
 Se  Kasa  Tago     Hitowa  Momo 
 Kiri  Yasu  Ake     Imako  Tare 
 Asaji  Hanano  Yononakayo     Nagaka  Tama 
A-Migi-Gedan A-Migi-Chudan A-Migi-Johdan   B-Hidari-Johdan B-Hidari-Chudan B-Hidari-Gedan


JAPANESE17/SEP/2005 (SAT)  
- Round 2 -
(Figure of first form)

"A" :  TAKANO 5-Dan                                         "B" :  EBISUI 3-Dan

A-Hidari-Gedan A-Hidari-Chudan A-Hidari-Johdan   B-Migi-Johdan B-Migi-Chudan B-Migi-Gedan
 Wagaso       Wasura  Ya'e  Asaborake'u 
 Waga'i       Oku  Chigiri'o  Awaji 
 Hitowa    Nanishi     Hanano  Araza 
 Uka    Natsu     Hanasa  Tsuki 
 Tare         Hisa  Se 
 Su            
     Imako        
     Taki        
            Ho 
 Koi    Naniwaga       Omo 
 Kiri    Nageki       Oto 
 Ini           Kore 
 Moro  Yomo  Michi     Yo'o  Ake 
 Miyo  Kaku       Yamaza  Shino 
 Akika  Haruno  Konu     Hitomo  Wabi 
 Oo'e  Kokoroni     Asaborake'a  Nagaka  Tama 
A-Migi-Gedan A-Migi-Chudan A-Migi-Johdan   B-Hidari-Johdan B-Hidari-Chudan B-Hidari-Gedan


JAPANESE17/SEP/2005 (SAT)  
- Round 3 -
(Figure of first form)

"A" :  TAKANO 5-Dan                                         "B" :  EBISUI 3-Dan

A-Hidari-Gedan A-Hidari-Chudan A-Hidari-Johdan   B-Migi-Johdan B-Migi-Chudan B-Migi-Gedan
 Aware  Ohko     Wasure  Watanohara'ko  Asaborake'u 
 Waga'i  Hanasa     Wasura  Yononakayo  Naniwa'e 
 Nagaka       Kasa  Ini  Michi 
 Kazeso    Amano   Konu    Araza 
 Hitowa       Amatsu    Ake 
 Yu'u    Nanishi       Uka 
 Su           Sa 
     Yura        
             
     Kono        
 Kiri           Kimigatame'o 
 Hisa    Tachi       Omo 
 Miyo  Oto         Shino 
 Mikaki  Yomo       Imawa  Tama 
 Oo'e  Hanano       Kazeso  Akika 
 Asaji  Harusu  Yononakawa   Arashi  Kokoroni  Mikano 
A-Migi-Gedan A-Migi-Chudan A-Migi-Johdan   B-Hidari-Johdan B-Hidari-Chudan B-Hidari-Gedan


JAPANESE
A Table for Analysis

 
 
Hitoshi
Takano
Champion
 
Nozomu
Ebisui
Challenger
 
 
 
 
 
 
Gain
Gain
 
 
Gain
Gain
 
 
Amount
 
 
 
Winner
Jijin
Tekijin
Otetsuki
Remains
Jijin
Tekijin
Otetsuki
Remains
Time
Reciter
Judgement
Round-1
Ebisui
11
12
1
1
10
16
2
0
0h 55m
A.Watanabe
-
Round-2
Takano
12
10
0
0
17
6
3
5
0h 55m
Tachikawa
-
Round-3
Takano
11
14
1
0
15
6
0
3
-h --m
Kan
-
Amount
 
34
36
2
1
42
28
5
8
-h --m
 
 
Average
 
11.3
12
0.67
0.33
14
9.33
1.67
2.67
-h --m
 
 


JAPANESE
** Go to Champions of "Keio Syokuin Meijin-sen" **


***** Go to "Top Page" *****