.16/SEP/2006 (SAT)  
- Round1 -
(Figure of first form)

"A" :  TAKANO 5-Dan                                         "B" :  EBISUI 3-Dan

A-Hidari-Gedan A-Hidari-Chudan A-Hidari-Johdan   B-Migi-Johdan B-Migi-Chudan B-Migi-Gedan
 Aware       Wasure  Watanohara'ya  Asaborake'u 
 Mikano       Kaku  Kimigatame'o  Miyo 
 Tsuku       Taki  Yononakayo  Araza 
 Uka    Arima   Kono    Fu 
     Nanishi       Sa 
     Hanano        
     Tsuki        
     Taka        
     Naniwa'e        
     Wabi       Su 
   Oto  Nageki     Yamaza  Kasa 
   Yo'o  Mise     Hitowa  Momo 
   Yomo  Tachi     Imawa  Shira 
 Me  Ya'e  Ake     Haruno  Chiha 
 Mu  Hanasa       Kazeso  Natsu 
 Shino  Kokoro'a  Kimigatame'ha     Nagaka  Akino 
A-Migi-Gedan A-Migi-Chudan A-Migi-Johdan   B-Hidari-Johdan B-Hidari-Chudan B-Hidari-Gedan


JAPANESE16/SEP/2006 (SAT)  
- Round 2 -
(Figure of first form)

"A" :  TAKANO 5-Dan                                         "B" :  EBISUI 3-Dan

A-Hidari-Gedan A-Hidari-Chudan A-Hidari-Johdan   B-Migi-Johdan B-Migi-Chudan B-Migi-Gedan
 Wasure  Amano     Wasura  Kimigatame'ha  Naniwaga 
   Hanano     Kasa  Yononakayo  Araza 
 Kazeso  Akika     Tachi  Ini  Tsuki 
     Amatsu       Ura 
 Hitomo    Nanishi   Oku    Mu 
     Imawa   Aria    Sa 
             
     Taki        
     Kimigatame'o        
     Wabi        
            Watanohara'ya 
 Kiri    Mise       Ho 
 Hisa  Yomo  Omo     Yamaga  Me 
 Shino  Yasu  Ai     Yamaza  Konu 
 Akino  Hanasa       Haruno  Oto 
 Oo'e  Harusu  Yononakawa     Kokoroni  Yu'u 
A-Migi-Gedan A-Migi-Chudan A-Migi-Johdan   B-Hidari-Johdan B-Hidari-Chudan B-Hidari-Gedan


JAPANESE
A Table for Analysis

 
 
Hitoshi
Takano
Champion
 
Nozomu
Ebisui
Challenger
 
 
 
 
 
 
Gain
Gain
 
 
Gain
Gain
 
 
Amount
 
 
 
Winner
Jijin
Tekijin
Otetsuki
Remains
Jijin
Tekijin
Otetsuki
Remains
Time
Reciter
Judgement
Round-1
Takano
11
13
1
0
13
9
2
4
-h --m
Murabayashi
-
Round-2
Takano
7
14
1
0
5
13
5
11
-h --m
M.Hirano
-
Round-3
 
-
-
-
-
-
-
-
-
-h --m
-
-
Amount
 
18
27
2
0
18
22
7
15
-h --m
 
 
Average
 
9
14
1
0
9
11
3.5
7.5
-h --m
 
 


JAPANESE
** Go to Champions of "Keio Syokuin Meijin-sen" **


***** Go to "Top Page" *****