Ogura-Hyakunin-Issyu


(1)The Emperor "Tenji"
          Akinota-no Kario-no-iono Toma-wo-arami Waga-koromode-wa Tsuyu-ni-Nuretsutssu

(2)The Emperor "Jitoh"
          Haru-sugite Natukini-kerashi Shirotaeno Koromo-hosuchoh Amano-kaguyama

(3)Hitomaro Kakinomoto
          Ashibiki-no Ymadori-no-ono Shidario-no Naganagashi-yowo Hitori-kamo-nen

(4)Akahito Ymabe
          Tagonoura-ni Uchiidete-mireba Shirotaeno Fuji-no-takane-ni Yuki-wa-furitsutsu

(5)Saru-maru
          Okuyama-ni Momiji-fumiwake Naku-shika-no Koe-kiku-toki-zo Aki-wa-kanashiki

(6)Yakamochi Ohtomo
          Kasasagi-no Wataseru-hashi-ni Oku-shimo-no Shiroki-wo-mireba Yozo-fukenikeru

(7)Nakamaro Abe
          Amanohara Furisake-mireba Kasuga-naru Mikasa-no-yama-ni Ideshi-tsuki-kamo

(8)Priest "Kisen"
          Waga-io-wa Miyako-no-tatsumi Shikazo-sumu Yo-wo-ujiyama-to Hito-wa-yuhnari

(9)Komachi Ono
          Hana-no-iro-wa Utsuri-ni-kerina Itazura-ni Wagami-yoni-furu Nagame-seshimani

(10)Semimaru
          Koreyakono Yukumo-kaerumo Wakarete-wa Shirumo-shiranumo Ohsaka-no-seki

(11)Takamura Ono
          Watanohara Yasoshima-kakete Kogi-idenu-to Hitoniwa-tsugeyo Ama-no-tsuribune

(12)Bishop "Henjoh"
          Amatsu-kaze Kumo-no-kayoiji Fuki-tojiyo Otome-no-sugata Shibashi-todomen

(13)Retired Emperor "Yohzei"
          Tsukubane-no Mine-yori-otsuru Minano-gawa Koizo-tsumorite Fuchi-to-narinuru

(14)Tohru Minamoto
          Michinoku-no Shinobu-mojizuri Tare-yueni Mitare-somenishi Ware-naranaku-ni

(15)The Emperor "Koukoh"
          Kimigatame Haru-no-no-ni-idete Wakana-tsumu Waga-koromode-ni Yuki-wa-furitsutsu

(16)Yukihira Ariwara
          Tachi-wakare Inaba-no-yama-no Mine-ni-Ohuru Matsutoshiki-kaba Ima-kaerikon

(17)Narihira Ariwara
          Chihayaburu Kamiyo-mo-kikazu Tattagawa Kara-kurenai-ni Mizu-kukuru-towa

(18)Toshiyuki Fujiwara
          Suminoe-no Kishi-ni-yorunami Yoru-saeya Yume-no-kayoiji Hitome-yokuran

(19)Ise
          Naniwa-gata Mijikaki-ashi-no Fushi-no-ma-mo Awade-konoyo-wo Sugushite-yotoya

(20)The Imperial Prince "Motoyoshi"
          Wabi-nureba Imawata-onaji Naniwa-naru Mi-wo-tsukushitemo Awan-tozo-omou

(21)Priest "Sosei"
          Imakonto Ihishi-bakari-ni Nagatsuki-no Ariaku-no-tsuki-wo Machi-ide-tsuru-kana

(22)Yasuhide Fun-ya
          Fuku-kara-ni Aki-no-kusaki-no Shiorureba Mube-yamakaze-wo Arashi-to-iuran

(23)Chisato Oh-e
          Tsuki-mireba Chizi-ni-mono-koso Kanashi-kere Wagami-hitotsu-no Akiniwa-aranedo

(24)Michizane Sugawara
          Konotabi-wa Nusa-mo-toriaezu Tamuke-yama Momiji-no-nishiki Kami-no-manimani

(25)Sadakata Fujiwara
          Nanishiowaba Ohsaka-yama-no Sanekazura Hiti-ni-shirarede Kuru-yoshimogana

(26)Tadahira Fujiwara
          Ogura-yama Mine-no-momijiba Kokoro-araba Ima-hitotabi-no Miyuki-matanan

(27)Kanesuke Fujiwara
          Mika-no-hara Wakite-nagaruru Izumi-gawa Itsu-mikitoteka Koishi-karuran

(28)Muneyuki Minamoto
          Yama-zato-wa Fuyuzo-samishisa Masari-keru Hitome-mo-kusa-mo Karenu-to-omoeba

(29)Mitsune Ohshikohchi
          Kokoro-ate-ni Orabaya-oran Hatsu-shimo-no Oki-madowaseru Shiragiku-no-hana

(30)Tadamine Mibu
          Ariake-no Tsurenaku-mieshi Wakare-yori Akatsuki-bakari Uki-mono-wa-nashi

(31)Korenori Sakanoue
          Asaborake Ariake-no-tsuki-to Miru-made-ni Yoshino-no-sato-ni Fureru-shirayuki

(32)Tsuraki Harumichi
          Yamagawa-ni Kaze-no-kake-taru Shigarami-wa Nagare-mo-aenu Momiji-narikeri

(33)Tomonori Kino
          Hisakata-no Hikari-nodokeki Haru-no-hi-ni Shizu-kokoro-naku Hana-no-chiruran

(34)Okikaze Fujiwara
          Tare-wo-kamo Shiru-hito-ni-sen Takasago-no Matsu-mo-mukashi-no Tomo-naranakuni

(35)Tsurayuki Kino
          Hito-wa-isa Kokoro-mo-shirazu Hurusato-wa Hana-zo-mukashi-no Ka-ni-nioikeru

(36)Fukayabu Kiyohara
          Natsu-no-yo-wa Mada-yoi-nagara Akenuru-wo Kumo-no-izuko-ni Tsuki-yadoruran

(37)Asayasu Fun-ya
          Shiratsuyu-ni Kaze-no-fuki-shiku Aki-no-no-wa Tsuranuki-tomen Tama-zo-chiri-keru

(38)Ukon
          Wasura-ruru Mioba-omowazu Chikai-teshi Hito-no-inochi-no Oshikumo-arukana

(39)Hitoshi Minamoto
          Asajiu-no Ono-no-shinohara Shinoburedo Amarite-nadoka Hito-no-koishiki

(40)Kanemori Taira
          Shinoburedo Iro-ni-ideni-keri Waga-koi-wa Monoya-omou-to Hito-no-tou-made

(41) Tadami Mibu
          Koisucho Wagana-wa-madaki Tachi-ni-keri Hitoshirezu-koso omoi-someshika

(42)Motosuke Kiyohara
          Chigiri-kina Katami-ni-sode-wo Shibori-tsutsu Sue-no-matsuyama Nami-kosajitowa

(43)Atsutada Fujiwara
          Ai-mite-no Nochi-no-kokoro-ni Kurabureba Mukashi-wa-mono-wo Omowa-zarikeri

(44)Asatada Fujiwara
          Ohkotono Taete0shinakuba Nakanaka-ni Hito-omo-miomo Urami-zaramashi

(45)Koretada Fujiwara
          Aware-tomo Yuhbeki-hito-wa Omo-oede Mi-no-itadura-ni Narinu-bekikana

(46)Yoshitada Sone
          Yura-no-to-wo Wataru-funabito Kazi-wo-tae Yukue-mo-shiranu Koi-no-michi-kana

(47)Priest "Egyoh"
          Yae-mugura Shigereru-yado-no Sabishiki-ni Hito-koso-miene Aki-wa-ki-ni-keri

(48)Shigeyuki Minamoto
          Kaze-wo-itami Iwa-utsu-nami-no Onore-no-mi Kudakete-mono-wo Omou-korokana

(49)Yoshinobu Ohnakatomi
          Mikakimori Eji-no-taku-0hi-no Yoru-wa-moe Hiru-wa-kie-tsutsu Mono-wo-koso-omoe

(50)Yoshitaka Fujiwara
          Kimigatame Oshikara-zarishi Inochi-sae Nagaku-mo-gana-to Omoi-keru-kana

(51)Sanekata Fujiwara
          Kaku-to-dani Eyawa-ibuki-no Sashimo-gusa Sashimo-shirajina Moyuru-omoi-wo

(52)Michinobu Fujiwara
          Ake-nureba Kururu-mono-towa Shiri-nagara Nao-Urameshiki Asaborake-kana

(53)Mother of Michitsuna Fujiwara
          Nageki-tsu-tsu Hitori-nuru-yo-no akuru-ma-wa Ikani-hisashiki Mono-to-kawa-shiru

(54)Mother of Korechika Fujiwara
          Wasureji-no Yuku-sue-made-wa Kata-kereba Kyo-wo-kagiri-no Inochi-tomo-gana

(55)Kintoh Fujiwara
          Takino-oto-wa Taete-hisashiku Nari-nuredo Nakoso-nagarete Nao-kikoe-kere

(56)Izumi-Shikibu
          Arazaran Konoyo-no-hoka-no Omoide-ni Ima-hitotabi-no Ohkoto-mo-gana

(57)Murasaki-Shikibu
          Meguri-aite Mishiya-sore-tomo Wakanu-ma-ni Kumo-gakure-ni-shi Yowa-no-tsuki-kana

(58)Kenshi Fujiwara
          Arima-yama Ina-no-sasahara Kaze-fukeba Ide-soyo-hito-wo Wasure-yawa-suru

(59)Akazome-Emon
          Yasurawade Ne-na-mashi-mono-wo Sayo-fukete Katabuku-made-no Tsuki-wo-mishi-kana

(60)Koshikibu-Naishi
          Ooe-yama Ikuno-no-michi-no Tookereba Mada-fumi-mo-mizu Ama-no-Hashi-date

(61)Ise-no-Taifu
          Inishie-no Nara-no-Miyako-no Yae-zakura Kyou-kokonoe-ni Nioi-nuru-kana

(62)Sei-shonagon
          Yo-wo-kome-te Tori-no-sorane-wa Hakaru-tomo Yo-ni-Ohsaka-no seki-wa-yurusaji

(63)Michimasa Fujiwara
          Ima-wa-tada Omoi-tae-nan to-bakari-wo Hito-zute-narade iu-yoshi-mo-gana

(64)Sadayori Fujiwara
          Asaborake Uji-no-kawagiri Taedae-ni Araware-wataru Seze-no-ajirigi

(65)Sagami
          Urami-wabi Hosanu-sode-dani Arumono-wo Koi-ni-kuchi-nan Nakoso-oshi-kere

(66)The Bishop "Gyohson"
          Morotomo-ni Aware-to-omoe Yama-zakura Hana-yori-hoka-ni Shiru-hito-mo-nashi

(67)Suoh-no-naishi
          Haru-no-yo-no Yume-bakari-naru Tamakura-ni Kainaku-tatan Nakoso-oshi-kere

(68)The retired Emperor "Sanjoh"
          Kokoro-nimo Arade-ukiyo-ni Nagaraeba Koishi-karu-beki Yowa-no-tsuki-kana

(69)Priest "Nouin"
          Arashi-fuku Mimuro-no-yama-no Momijiba-wa Tatsuta-no-kawa-no Nishiki-nari-keri

(70)Priest "Ryohzen"
          Sabishisa-ni Yado-wo-tachi-idete Nagamureba Iduko-mo-onaji Aki-no-yuhgure

(71)Tsunenobu Minamoto
          Yuh-sareba Kadota-no-inaba Otozurete Ashi-no-maruya-ni Akikaze-zo-fuku

(72)Ki-i of Imperial Princess Yuhshi's house
          Oto-ni-kiku Takashi-no-hamano Adanami-wa Kakejiya-sode-no Nure-mo-koso-sure

(73)Masafusa Oh-e
          Takasago-no Onoe-no-sakura saki-ni-keri Toyama-no-kasumi Tatazu-mo-aranan

(74)Toshiyori Minamoto
          Ukari-keru Hito-wo-hatsuse-no Yama-oroshi-yo Hageshi-kare-towa Inoranu-mono-wo

(75)Mototoshi Fujiwara
          Chigiri-okishi Sasemo-ga-tsuyu-wo Inochi-nite Aware-kotoshi-no Aki-mo-inu-meri

(76)Tadamichi Fujiwara
          Wata-no-hara Kogi-idete-mireba Hisakata-no Kumoi-ni-magoh Okitsu-shiranami

(77)The retired Emperor "Sutoku"
          Se-wo-hayami Iwa-ni-sekaruru Takigawa-no Warete-mo-sue-ni Awan-tozo-omou

(78)Kanemasa Minamoto
          Awaji-shima Kayou-chidori-no Naku-koe-ni Ikuyo-nezamenu Suma-no-sekimori

(79)Akisuke Fujiwara
          Akikaze-ni Tanabiku-kumo-no Taema-yori More-izuru-tsuki-no Kage-no-sayakesa

(80)Horikawa of Taiken-mon-in
          Nagakaran Kokoro-mo-shirazu Kurokami-no Midarete-kesa-wa Mono-wo-koso-omoe

(81)Sanesada Fujiwara
          Hototogisu Nakitsuru-kata-wo Nagamureba Tada-ariake-no Tsuki-zo-nokoreru

(82)Priest "Douin"
          Omoi-wabi Satemo-inochi-wa Aru-mono-wo Uki-ni-taenu-wa Namida-nari-keri

(83)Syunzei Fujiwara
          Yononakayo Michi-koso-nakere Omoi-iru Yama-no-oku-nimo Shika-zo-naku-naru

(84)Kiyosuke Fujiwara
          Nagaraeba Mata-konogoro-ya Shinobaren Ushi-to-mishi-yo-zo Ima-wa-koishiki

(85)Priest "Syun-e"
          Yomosugara Mono-omou-koro-wa Ake-yarade Neya-no-hima-sae Tsure-nakari-keri

(86)Priest "Saigyo"
          Nageke-tote Tsuki-ya-wa-mono-wo Omowa-suru Kakochi-gao-naru Waga-namida-kana

(87)Priest "Jakuren"
          Murasame-no Tsuyu-mo-mada-hinu Maki-no-ha-ni Kiri-tachi-noboru Aki-no-yuhgure

(88)Bettoh of Kohka-mon-in
          Naniwae-no Ashi-no-karine-no Hitoyo-yue Mi-wo-tsukushi-teya Koi-wataru-beki

(89)The Imperial Princess "Syokushi"
          Tama-no-o-yo Tanenaba-taene Nagaraeba Shinoburu-koto-no Yowari-mozo-suru

(90)Tayuh of Inpu-mon-in
          Misebayana Ojima-no-ama-no Sode-danimo Nure-nizo-nureshi Iro-wa-kawarazu

(91)Yoshitsune Fujiwara
          Kirigirisu Nakuya-simoyo-no Samushiro-ni Koromo-katashiki Hitorikamonen

(92)Sanuki of Nijoh-in
          Waga-sode-wa Shiohi-ni-mienu Oki-no-ishi-no Hitokoso-shirane Kawaku-mamonashi

(93)Sanetomo Minamoto
          Yononaka-wa Tsunenimogamona Nagisa-kogu Amano-obune-no Tsunade-kanashimo

(94)Masatsune Fujiwara
          Miyoshino-no Yama-no-akikaze Sayo-fukete Furusato-samuku Koromo-utsunari

(95)The ex-bishop "Ji-en"
          Ohoke-naku Ukiyo-no-tami-ni Ohou-kana Wagatasu-soma-ni Sumizome-no-sode

(96)Kintsune Fujiwara
          Hana-sasou Arashi-no-niwa-no Yuki-narade Furiyuku-monowa Wagami-narikeri

(97)Teika Fujiwara
          Konu-hito-wo Matsuho-no-ura-no Yuhnagi-ni Yakuya-moshio-no Mi-mo-kogaretsutsu

(98)Ietaka Fujiwara
          Kaze-soyogu Nara-no-ogawa-no Yuhgure-wa Misogizo-natsu-no Shirushi-narikeru

(99)The retired Emperor "Gotoba"
          Hitomo-oshi Hitomo-urameshi Ajiki-naku Yowo-omou-yueni Mono-omou-mi-wa

(100)The retired Emperor "Juntoku
          Momoshiki-ya Furuki-nokiba-no Shinobu-nimo Nao-amari-aru Mukashi-narikeri


Ogura-Hyakunin-Issyu in Japanese

Back to "INDEX"

Back to "English INDEX"

H.Takano