"Meijin Sen"


** JAPANESE **

** 1955 (1) Winner:Ichiro Masaki  oxooo  Toshio Suzuki(Fukuoka-Shirotae)

** 1956 (2) Winner:Ichiro Masaki  ooo  Kiichi Hayakawa(Yokohama-Hayabusa)

** 1957 (3) Winner:Ichiro Masaki  oooo  Toshio Suzuki(Fukuoka-Shirotae)

** 1958 (4) Winner:Ichiro Masaki  oooo  Toshio Suzuki(Fukuoka-Shirotae)

** 1959 (5) Winner:Ichiro Masaki  xoooxo  Toshio Suzuki(Fukuoka-Shirotae)

** 1960 (6) Winner:Ichiro Masaki  oooxo  Tadao Taguchi(Tokyo-Shirotae)

** 1961 (7) Winner:Ichiro Masaki  oooxo  Tadao Taguchi(Tokyo-Shirotae)

** 1962 (8) Winner:Ichiro Masaki  ooo  Tadao Taguchi(Tokyo-Shirotae)

** 1963 (9) Winner:Ichiro Masaki  oooo  Tadashi Yamashita(Ohsaka-Akatsuki)

** 1964 (10) Winner:Ichiro Masaki  xooxoxo  Hiroshi Okuda(Tokyo-Shirotae)

** 1965 (11) Winner:Hideo Matsukawa  oxxooo  Tadashi Yamashita(Ohsaka-Akatsuki)

     JAPANESE---> 1-10   11Go to a list of site for "Meijin" & "Queen"
Go to a list of site for English

Go to Keio Karuta Kai


Hitoshi Takano