"Meijin Sen"


** JAPANESE **

** 1971 (17) Winner:Ken'ichi Endo  xooo  Tatsuo Kawase(Kanazawa-Takasago)

     JAPANESE---> 17Go to a list of site for "Meijin" & "Queen"
Go to a list of site for English

Go to Keio Karuta Kai


Hitoshi Takano