"Meijin Sen"


** JAPANESE **

** 1978 (24) Winner:Yozo Mori  ooo  Tatsuo Kawase

** 1979 (25) Winner:Hideo Matsukawa  3-2  Yozo Mori(Tokyo-Shirotae)

** 1980 (26) Winner:Hideo Matsukawa  ooo  Hidehiko Maeda(Tokyo-Shirotae)

** 1981 (27) Winner:Hideo Matsukawa  3-1  Hidehiko Maeda(Tokyo-Shirotae)

** 1982 (28) Winner:Hideo Matsukawa  3-1  Isao Kurihara(Fukui-Nagisa)

     JAPANESE---> 24-28Go to a list of site for "Meijin" & "Queen"
Go to a list of site for English

Go to Keio Karuta Kai


Hitoshi Takano