The Championship in the National Invitational Karuta Tournament
          == Senbatsu Taikai ==

***  JAPANESE  ***

Year
No.
First Name
Family Name
Club
 
1986
1
Takao
Ito
Nagoya-Yoshino
 
1987
2
Miyuki
Yamazaki
Fukui-Nagisa
 
1988
3
Ken
Tabata
Kyusyu
 
1989
4
Miyuki
Yamazaki
Fukui-Nagisa
 
1990
5
Hideo
Matsukawa
Tokyo-Azuma
 
1991
6
Syun
Hatano
Waseda
 
1992
7
Yumiko
Kawanaka
Higashi-Osaka
 
1993
8
Hideo
Matsukawa
Tokyo-Azuma
 
1994
9
Takashi
Tanemura
Keio
 
1995
10
Yuki
Ikeda
Wasada
 
1996
11
Fumie
Watanabe
Yokohama-Hayabusa
 
1997
12
Naoki
Ishizawa
Waseda
 
1998
13
Masahiro
Nakaya
Fukui-Nagisa
 
1999
14
Takeshi
Tsubokura
Tokyo-Dai
 
2000
15
Naoki
Saigo
Waseda
 
2001
16
Tsubasa
Yoshimine
Saitama-Musashino
 
2002
17
Yuri
Saito
Kyoto
 
2003
18
Takuma
Nakagawa
Azia-Dai
 
2004
19
Masashi
Tsuchida
Fukui-Nagisa
 
2005
20
Tsubasa
Yoshimine
Tokyo-Azuma
 
2006
21
Takuma
Nakagawa
Azia-Dai
 
2007
22
Teruaki
Miyoshi
Fukui-Nagisa
 
2008
23
Fumiyoshi
Kawasaki
Fukui-Nagisa
 
2009
24
Atsunori
Kobayashi
Nara
 
2010
25
Teruaki
Miyoshi
Fukui-Nagisa
 
2011
26
Tsubasa
Tsubota
Tokyo-Azuma
(Yoshimine)
2012
27
Tsubasa
Tsubota
Tokyo-Azuma
 
2013
28
Teruaki
Miyoshi
Fukui-Nagisa
 
2014
29
Hiromasa
Suzuki
Fukui-Nagisa
 
2015
30
Teruaki
Miyoshi
Fukui-Nagisa
 
2016
31
Fumiyoshi
Kawasaki
Fukui-nagisa
 
2017
32
Tsubasa
Tsubota
Tokyo-Azuma
 
2018
33
Mao
Morita
Suginami
 
2019
34
Keitaro
Kumehara
Kyoto-Dai
 
2020
35
 It is canceled 
 by COVID-19. 
 
 
2021
36
 It is canceled 
 by COVID-19. 
 
 
2022
37
 It is canceled 
 by COVID-19. 
 
 
2023
38
Keitaro
Kumehara
Kyoto-Ogura
 
2024
39
Masayoshi
Kawase
Mishima-Seseragi
 
2025
40
 
 
 
 

Go to a list of site for English

Go to Keio Karuta Kai

Go to index of Data-Sites