.

10/Nov/2012 (Saturday)  At Mita-Fujin-Shitsu
The 1st round of the ninth "The championship of Keio Staff"
(Figure of first form)

"A" : Takano 5-dan                                         "B" : Ebisui 3-dan

A-Hidari-Gedan A-Hidari-Chudan A-Hidari-Johdan   B-Migi-Johdan B-Migi-Chudan B-Migi-Gedan
Ooko Imawa     Wasure Kimigatame-ha Asaborake-u
Awaji       Kasa Ooke Naniwa-e
Aware       Kono Hisa Miyo
Nagaka   Nanishi   Amatsu   Ake
Nageke   Ogu       Fu
Kazeo   Imako        
Tsuki   Ckigiri-ki        
             
    Kimigatame-o       Ho
    Nagara       Me
    Nageki       Omo
  Yomo Arashi       Ai
  Kaku Mise   Akika Wagai Natsu
  Yae Michi     Hitowa Tare
Moro Hanasa       Hitomo Akino
Ooe Kokoro-ni       Kazeso Mikano
A-Migi-Gedan A-Migi-Chudan A-Migi-Johdan   B-Hidari-Johdan B-Hidari-Chudan B-Hidari-Gedan


JAPANESE10/Nov/2012 (Saturday)  At Mita-Fujin-Shitsu
The 2nd round of the ninth "The championship of Keio Staff"
(Figure of first form)

"A" : Ebisui 3-dan                                         "B" :  Takano 5-dan

A-Hidari-Gedan A-Hidari-Chudan A-Hidari-Johdan   B-Migi-Johdan B-Migi-Chudan B-Migi-Gedan
Mikaki  Nagara  Ooko    Yononaka-wa Yasu Asaborake-a
Tago  Imako        Kasa Akika
Yura  Yomo      Tama   Shino
Yuu        Aware   Se
Omo        Naniwa-e    
Ho             
        Kimigatame-o    
        Taka    
        Natsu   Hitomo
Fu        Nanishi   Kazeo
Mu        Aria   Yamaga
Ura        Amano   Mikano
Tsuki Nageki Konu       Nagaka
Araza Ooke Tachi       Wagai
Miyo Hanano Kaku       Wasure
Asaborake-u Chigiri-ki Wasura     Arima Awaji
A-Migi-Gedan A-Migi-Chudan A-Migi-Johdan   B-Hidari-Johdan B-Hidari-Chudan B-Hidari-Gedan


JAPANESE
A Table for Analysis

 
 
Hitoshi
Takano
Champion
 
Nozomu
Ebisui
Challenger
 
 
 
 
 
 
Gain
Gain
 
 
Gain
Gain
 
 
Amount
 
 
 
Winner
Jijin
Tekijin
Otetsuki
Remains
Jijin
Tekijin
Otetsuki
Remains
Time
Reciter
Judgement
Round-1
Takano
13
12
1
0
15
4
2
6
0h 45m
Namura
Tani
Round-2
Takano
10
14
2
0
5
5
3
16
0h 38m
Koyama
Inomata
Round-3
 
-
-
-
-
-
-
-
-
-h --m
-
-
Amount
 
23
26
3
0
20
9
5
22
1h 23m
 
 
Average
 
11.5
13
1.5
0
10
4.5
2.5
11
0h 42m
 
 


JAPANESE***** Go to "Top Page" *****
Another "Figure of First Form"