.

7/Jun/2008 (Saturday)  At Keio-Hiyoshi-Washitsu
The memorial match of "Competition life 30 years"
(Figure of first form)

"A" : Takano 5-dan                                         "B" : A 4-dan

A-Hidari-Gedan A-Hidari-Chudan A-Hidari-Johdan   B-Migi-Johdan B-Migi-Chudan B-Migi-Gedan
Wasura         Kimigatame-o Watanohara-ko
Mikano       Araza Yamaza Ogu
Yamaga         Aware Me
Ura       Tachi Awaji  
Uka   Nanishi     Michi  
Su   Taki   Yae    
    Taka        
    Naniwa-e   Tsuku    
    Wabi   Kasa    
Se   Nageki   Ini    
Chiha       Wasure    
Hisa   Kono       Naniwa-ga
Moro   Mise   Yomo Oto Hitmo
Shira       Arima   Hanano
Mikaki Haruno Tama     Nagaka Asaji
Oo-e Oo-ke Kimigatame-ha     Chigiriki Yononaka-yo
A-Migi-Gedan A-Migi-Chudan A-Migi-Johdan   B-Hidari-Johdan B-Hidari-Chudan B-Hidari-Gedan


JAPANESE of First Form


Another "Figure of First Form"
***** Go to "Top Page" *****